Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Obecná ustanovení
Předmětem těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek fy. DDA a.s.. (dále jen VODP) je úprava vztahu mezi společností DDA a.s. jako dodavatelem (dále jen prodávající) a odběratelem (dále jen kupující) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, potvrzení objednávky, nebo daňového dokladu - faktury. Odchylky od těchto VODP mají platnost jen na základě oboustranné písemné dohody. Tyto VODP se přikládají vždy jen k první smlouvě, vystavované kupujícímu a pro informaci jsou uvedeny taktéž na internetové stránce www.dda.cz
Kupující uznává následující VODP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci dodavatelské smlouvy a vzdává se uplatnění vlastních nákupních podmínek.

1. Vznik kupní smlouvy (dále jen smlouva)
1.1 Smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího, podpisem smlouvy, nebo bezvýhradným přijetím závazné nabídky prodávajícího kupujícím.
1.2 Smlouva může také vzniknout na základě objednávky kupujícího předáním zboží kupujícímu, nebo prvnímu dopravci k přepravě zboží kupujícímu. V tomto případě smlouva vzniká v rozsahu sortimentu a množství uvedených na dodacím listě.
1.3 Uzavřením smlouvy ztrácí platnost veškeré podmínky a skutečnosti, které byly ujednány mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen stranami) před jejím podpisem, s výjimkou těchto VODP a těch, které nebyly výslovně zahrnuty do textu smlouvy.
1.4 Veškeré změny či doplnění platné smlouvy lze učinit pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou stran ve formě dodatků ke smlouvě.

2. Povinnosti stran
2.1 Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy v souladu s jejím zněním, ve sjednané kvalitě a množství a převést na kupujícího vlastnické právo v souladu se smlouvou.
2.2 Prodávající dodá zboží včetně balení tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před jeho znehodnocením(obvyklé balení), zříká se však zodpovědnosti za poškození předmětu smlouvy vinou neodborné manipulace na straně dopravce nebo kupujícího. Ve smlouvě může být sjednáno speciální balení.
2.3 Prodávající deklaruje, že předmět smlouvy je v souladu se všemi příslušnými zákonnými ustanoveními.
2.4 Dílčí dodávky jsou přípustné a mohou být rovněž samostatně fakturovány.
2.5 Kupující je povinen převzít předmět smlouvy a zaplatit kupní cenu smlouvou stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě.
2.6 Strany jsou povinny bez zbytečného odkladu vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které mohou mít důsledky pro plnění smlouvy.

3. Platební podmínky
3.1 Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného a DPH na účet prodávajícího ve stanovené lhůtě. Splatnost faktur je 30 dnů od jejího vystavení, není-li dohodnuto písemně jinak.
3.2 Kupující není oprávněn si započíst k tíži kupní ceny případné pohledávky vůči prodávajícímu, není-li dohodnuto písemně jinak.
3.3 Je-li kupující v prodlení s placením jakékoliv faktury, je prodávající oprávněn účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky a kupující je povinen ji uhradit. Prodávající je oprávněn přerušit dodávku dalšího objednaného zboží.
3.4 Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží kupujícímu, nebo prvnímu veřejnému dopravci a prodávající vystaví kupujícímu řádný daňový doklad - fakturu.

4. Kupní cena
4.1 Kupní cena je stanovena v platné nabídce prodávajícího kupujícímu a obsahuje obvyklé balení a značení zboží.
4.2 Kupující nese ke své tíži všechny výlohy a poplatky, které mohou vzniknout mimo území ČR, jako např. daně, cla,dovozní poplatky a podobně.
4.3 Ceny kabelů, vodičů a příslušenství jsou udávány včetně dopočtu kovů, jenž je stanovován denním kurzem na veřejné surovinové burze, přičemž rozhodující pro stanovení skutečné ceny kabelů, vodičů a příslušenství je den objednání zboží a tomu odpovídající cena kovů. Denně aktualizovaná cena Cu a Al je také uvedena na internetové stránce www.dda.cz.

5. Dodací podmínky
5.1 Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.
5.2 Nedojde-li ve smlouvě k výslovné dohodě o termínu dodání zboží, je tuto dobu oprávněn určit prodávající.
5.3 Prodávající si vyhrazuje právo změnit objednané množství, bez předchozího souhlasu kupujícího o max. +/- 10%, pokud kupující výslovně v objednávce neuvede jinak a také množství je možno dodat ve více dílčích délkách pokud kupující neuvede jinak.
5.4 U zboží jehož kupní cena je vyšší než Kč 5000,- bez DPH, hradí dopravní náklady v ČR prodávající - CPT (dle INCOTERMS 2000).
5.5 U zboží, jehož kupní cena je nižší než Kč 5000,- bez DPH, je tato cena EXW, případně dopravní náklady na dodání zboží kupujícímu hradí kupující.
5.6 U zboží na dobírku je účtováno doběrečné.
5.7 Pokud není v potvrzení objednávky, či na dodacím listě stanoveno jinak, zboží je dodáváno v nevratných obalech. Zboží je možno dodávat v nadstandardním balení (např. pro lodní přepravu) za příplatek.

6. Výhrada vlastnického práva
6.1 Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím tj. připsáním vyfakturované částky na účet prodávajícího.

7. Vrácení zboží
7.1 Kupující může vrátit dodané zboží prodávajícímu pouze na základě předchozí písemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím.
7.2 Zboží nebude přijato prodávajícím bez příslušného dokladu - "Vrácení zboží", které vystavuje prodávající a pouze ve stavu a délkách vydodaných prodávajícím kupujícímu.

8. Odstoupení od smlouvy
8.1 V případě odstoupení od smlouvy kupujícím v průběhu dodací lhůty je prodávající oprávněn účtovat odstupné ve výši 25% z celkové kupní ceny. Tímto není dotčen nárok na náhradu škod, které prodávajícímu případně vznikly v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
8.2 Zaplacením odstupného dle bodu 8.1 těchto VODP smlouva zaniká.

9. Reklamační režim
9.1 Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců od vydodání zboží.
9.2 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout zboží při jeho odběru nebo převzetí a v případě zjištěných vad sepsat o výsledku prohlídky protokol a doručit jej prodávajícímu.
9.3 Reklamace množstevních vad, kdy dodané množství, či sortiment neodpovídá množství uvedenému na dodacím listě, je přípustná ve lhůtě do 5 pracovních dnů od převzetí, nebo obdržení dodávky zboží, jinak nárok z reklamace zaniká. Kupující je povinen doložit číslo dodacího listu a faktury.
9.4 Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat nejpozději v okamžiku obdržení popř. převzetí dodávky zboží, jinak nárok z reklamace zaniká.
9.5 Skryté vady zboží je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však v záruční době.
9.6 Prodávající je oprávněn rozhodnout na základě předložených dokladů, popř. prohlídky reklamovaného zboží o oprávněnosti reklamovaných vad a to do 30-ti dnů od doručení reklamace. V případě nutnosti vypracování znaleckého posudku či jiného posouzení se tato lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů.
9.7 Reklamace ze strany kupujícího musí být uplatněna písemnou formou na adresu DDA a.s. uvedenou ve smlouvě, kde je nutno jednoznačně specifikovat reklamované nedostatky.
9.8 Neoznámení vad ve stanovených lhůtách znamená, že kupující dodávku bez připomínek přijal.
9.9 V případě oprávněné reklamace vady odstranitelné tuto vadu do 30-ti dnů na svoje náklady prodávající odstraní.
9.10 V případě oprávněné reklamace vady neodstranitelné, prodávající zboží vymění za bezvadné popř. vrátí kupní cenu kupujícímu. Jestliže tato vada nebrání v užívání zboží poskytne prodávající kupujícímu odpovídající slevu.
9.11 Pokud bude zjištěno, že reklamovaná vada vznikla v důsledku nesprávného užívání, montáže kabelu nebo nešetrné manipulace se zbožím, kupujícímu zaniká nárok na reklamaci.

10. Závěrečná ustanovení
10.1 Technické změny kabelů a vodičů vyhrazeny.
10.2 V případě, že kupující nebude mít ve vztahu k prodávajícímu vypořádány veškeré finanční závazky včetně smluvních pokut, odstupného a úroků z prodlení, je prodávající oprávněn odstoupit jednostranně od uzavřené kupní smlouvy. Kupující není oprávněn v tomto případě domáhat se jakékoliv náhrady škody.
10.3 Prodávající si vyhrazuje právo měnit, nebo doplňovat tyto VODP, popř. vydat VODP nové.
10.4 Nákupní podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s těmito VODP jsou pro prodávajícího nezávazné, i když jsou součástí objednávky kupujícího a prodávající je nerozporoval.
10.5 Veškeré údaje obsažené v kupní smlouvě jsou předmětem obchodního tajemství a nesmí být sděleny třetí osobě.
10.6 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VODP se stane protiprávním a neplatným, ostatní ustanovení tímto nebudou nikterak dotčena a strany se dohodnou na zákonné a platné verzi tohoto ustanovení.
10.7 Všechny spory vyplývající z těchto VODP budou strany řešit především vzájemnou dohodou. Strany se dohodly, že s konečnou platností budou spory řešeny u Krajského obchodního soudu v Brně.

Báze kovů (€/100kg)

19.07.2024

Al = 318.84€/100kg
Cu = 884.54€/100kg

18.07.2024

Al = 321.40€/100kg
Cu = 902.18€/100kg

17.07.2024

Al = 323.70€/100kg
Cu = 908.05€/100kg

16.07.2024

Al = 326.06€/100kg
Cu = 918.27€/100kg

15.07.2024

Al = 328.27€/100kg
Cu = 919.23€/100kg

Objednejte si náš katalog

Nejdůležitější zprávy

Nové bankovní spojení

Prosím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...

Recertifikační audit

V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality

Nový katalog

Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...

Recertifikační audit

V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality

Změna právní formy společnosti

Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...

Elcad

Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD

Eplan

Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN

Česky English
Návrh a realizace: FRONK Design
Všechna práva vyhrazena DDA © 2006